นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
53   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.แพง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • สินค้าประจำตำบลแพง
  สินค้าประจำตำบลแพง
ส.ต.ท.อุทร คิดดี
ส.ต.ท.อุทร คิดดี
ปลัด อบต.แพง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
ประธานสภา
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
โทร.043-776373

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 11050
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 11047
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 11045
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ ว 252
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 10895
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10905
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10896
การประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกและการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10873
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10875
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 250
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/06/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะและเก้าอี้ สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสู่แปลงเกษตร บ้านโนนเมือง หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสู่แปลงเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำห้องสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-3150 มหาสารคาม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2020 : จ้างเปลี่ยนจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ